Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Bezpečnost je pro společnost BitiQ nejvyšší prioritou. Naším cílem je zajistit, aby vaše data (osobní údaje) zůstala v bezpečí. Nacházíme vhodné způsoby ochrany vašich údajů v souladu s platnou legislativou.

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje, jak společnost BitiQ (jako správce údajů) nakládá s vašimi osobními údaji. Vaše Osobní údaje vytváříme, používáme, zveřejňujeme nebo jinak využíváme podle potřeby nebo jak je stanoveno v tomto prohlášení.

En la proclamación adjunta utilizamos términos que tienen definición particular según las normas de seguridad (por ejemplo, "Datos Individuales" o "Controlador de Datos"). El segmento 4 incluye un glosario que explica el significado de estos términos.

Společnost BitiQ si ponechává pravomoc přezkoumávat a revidovat toto bezpečnostní prohlášení v BitiQ.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto vysvětlení ochrany, kontaktujte nás.

2. Co děláme s vašimi osobními údaji?

Osobní údaje jsou jakékoli údaje týkající se fyzické osoby. Patří sem (mimo jiné) jména, adresy, fotografie, autorizované soubory, jako jsou průkazy totožnosti nebo řidičské průkazy, bankovní záznamy, zprávy, individuální korespondence a smlouvy.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme informace umožňující identifikaci osoby (PII) a informace, které nejsou určeny k identifikaci osoby (Non-PII). Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace:

Údaje, které nám poskytnete: Osobní údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete na našich webových stránkách.

Korespondence: Když nás kontaktujete (např. e-mailem), ukládáme korespondenci.

Kdo je správce údajů a proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost BitiQ je správcem vašich osobních údajů. Společnost BitiQ rozhoduje o způsobu zpracování vašich osobních údajů. Společnost BitiQ má čtyři (4) oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů:

Uzavírání smluv: pokud jsou vaše osobní údaje použity pro uzavření právní smlouvy se společností BitiQ nebo pro vypracování její části;

Souhlas: pokud jste souhlasili s použitím vašich osobních údajů;

Skutečný zájem; pokud společnost BitiQ používá vaše osobní údaje za účelem dosažení skutečného zájmu a naše záměry mohou převážit nad přáním chránit informace.

Jak vaše osobní údaje používáme?

Správce údajů používá vaše osobní údaje k:

Pro korespondenci a registraci: když kontaktujete společnost BitiQ, použijeme vaše údaje, abychom vám mohli odpovědět nebo s vámi komunikovat.

Pro propagaci BitiQ: na základě vašeho souhlasu vás může správce údajů kontaktovat za účelem propagace (zlepšení, aktivity nebo novinky týkající se BitiQ).

Zlepšení bezpečnosti a zákaznického komfortu společnosti BitiQ: vaše osobní údaje můžeme použít (v souladu s vaším používáním našich webových stránek) k rozvoji pohodlí a bezpečnosti stránek.

Co jsou to soubory cookie a jak je používáme?

Soubory cookie jsou textové soubory, které se odesílají do vašeho zařízení a umožňují rozpoznat webové stránky při jejich další návštěvě.

Soubory cookie používáme ke zlepšení webových stránek a k jejich správnému fungování. Soubory cookie můžete vymazat nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče; to ovlivní vzhled webových stránek a může je učinit nepoužitelnými. Používáme následující soubory cookie:

Praktické soubory cookie: Základní předpoklad pro to, aby vše fungovalo. Bez nich není používání našich webových stránek možné;

Google Analytics: Tyto soubory cookie nám umožňují lépe porozumět našim webovým stránkám. Společnost BitiQ uzavřela se společností Google dohodu, podle které společnost Google nemůže vidět ani používat informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie.

Soubory cookie třetích stran: Tyto soubory cookie umisťují třetí strany a partneři.

Abyste mohli změnit nastavení souborů cookie, přidali jsme stránky nejčastěji používaných prohlížečů.

Pro prohlížeč Chrome navštivte tuto stránku Google: https://support.google.com/accounts/reply/32050.

Prohlížeč Internet Explorer naleznete na této stránce společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

Pro prohlížeč Firefox navštivte tuto stránku Mozilly: https://support.mozilla.org/en-US/kb/erase cookies vymažou data uložená na stránkách.

Pro prohlížeč Safari navštivte tuto stránku Apple: https://support.apple.com/guide/safari/oversee cookies a informace o webu sfri11471/macintosh

Další informace naleznete na oficiálních stránkách prohlížeče.

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Společnost BitiQ vaše osobní údaje neuchovává. Můžeme se spojit s externími organizacemi, které na požádání zpracují vaše Osobní údaje. Takové žádosti podléhají smlouvám o zpracování informací a vaše Osobní údaje nebudou sdíleny bez vašeho souhlasu a na výslovnou žádost společnosti BitiQ.

Jak společnost BitiQ chrání mé osobní údaje?

Společnost BitiQ vynakládá velké úsilí na ochranu informací o svých zákaznících. Tato ochrana závisí na typu a množství osobních údajů. Přístup k Osobním údajům je blokován a je zpřístupněn pouze zaměstnancům a třetím stranám, které údaje potřebují pro řádné obchodní účely.

V případě, že se společnost BitiQ zaváže k poskytnutí osobních údajů, ať už policii nebo jiné agentuře, bude tato agentura zastávat roli správce údajů. Společnost BitiQ posoudí požadavky jednotlivých agentur, aby zjistila, zda je zveřejnění zákonným požadavkem, a zveřejní pouze ty Osobní údaje, které jsou minimální pro splnění našich zákonných povinností.

Jak dlouho uchováváte moje údaje?

Společnost BitiQ uchovává vaše osobní údaje nejdéle po dobu, po kterou byly shromážděny. Nejsme zodpovědní za informace sdílené na internetu nebo s třetími stranami.

3. Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se svými osobními údaji máte řadu práv:

Přístup subjektu: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které má společnost BitiQ k dispozici;

Oprava: můžete požadovat, aby společnost BitiQ upravila chybné osobní údaje.

Vymazání: ve specifických situacích můžete požádat společnost BitiQ o vymazání všech osobních údajů, které se vás týkají; pokud nějaké osobní údaje uchovávají jiní správci, společnost BitiQ najde způsob, jak je o vaší žádosti informovat.

Všestrannost: můžete požadovat, aby společnost BitiQ předala vaše osobní údaje třetí straně.

Podání stížnosti: stížnost týkající se používání vašich osobních údajů můžete podat u jakéhokoli příslušného správního orgánu. Vezměte prosím v úvahu informační předpisy platné ve vaší zemi.

Za zvláštních podmínek máte možnost svůj souhlas odvolat, pokud zpracování závisí na souhlasu.

vznést námitku proti zpracování osobních údajů společností BitiQ na základě právních důvodů, s výjimkou případů, kdy vysvětlení společnosti BitiQ týkající se zpracování vašich osobních údajů není vyřešeno tak, aby byly vaše informace zabezpečeny.

4. Definované pojmy

V souladu s platnými předpisy mají přiložené pojmy zvláštní význam:

V souladu s platnými předpisy mají přiložené pojmy zvláštní význam:

Správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými fyzickými nebo právnickými osobami rozhoduje o důvodech a způsobu kontroly a zpracování osobních údajů.

Individuální údaje: jakékoli údaje týkající se jednotlivce. Patří sem (mimo jiné) jména, adresy, fotografie, dokumenty, jako jsou občanské průkazy nebo řidičské průkazy, bankovní záznamy, zprávy, individuální korespondence a smlouvy.

Zpracování osobních údajů: jakákoli činnost nebo série činností týkající se osobních údajů. Patří sem (mimo jiné) shromažďování, zaznamenávání, evidence, kapacita, sdružování, aktualizace, doplňování, rozptylování, vyhledávání, změna/úprava, spojování, propojování, zakazování a vymazávání Osobních údajů.